Informaciniai statybų vartai

Atestuoti specialistai

Statybos specialistų atestavimas ir teisės pripažinimas yra statybos inžinieriaus kvalifikacijos įvertinimo procedūra, kurios metu nustatomas jo pasirengimas vadovauti ypatingų statinių statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims bei suteikiama teisė vykdyti šią veiklą. Statybos inžinieriai, nustatyta tvarka gavę kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą, parodo, kad atitinka Aplinkos ministerijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir įgyja teisę vadovauti ypatingų statinių statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims.

Statybos inžinierių atestavimas vykdomas, įgyvendinant LR Statybos įstatymą, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu (toliau STR) STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“.

Nuo 2012-01-01 statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimą bei užsienio šalių statybos inžinierių teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ prie LR Aplinkos ministerijos (toliau SPSC), o architektų – LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo“, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2016 gruodžio 29 d. Nr. D1-945 Vilnius, Architektų rūmai.

Kaip ir inžinierių atestavimas taip pat vykdomas teritorijų planavimo vadovų atestavimas. Teritorijų planavimo vadovų atestavimas vykdomas, įgyvendinant LR Teritorijų planavimo įstatymą. Atestavimas vykdomas, vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu „Dėl teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2017 m. sausio 23 d. Nr. D1-72/ĮV-141, Vilnius.

Teritorijų planavimo vadovų atestavimas yra Pareiškėjo kvalifikacijos įvertinimo procedūra, kurios metu nustatomas jo pasirengimas vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui bei suteikiama teisė vykdyti šią veiklą.

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ir teisės pripažinimo kainos patvirtintos 2012 m. sausio 3 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-2.

Teritorijų planavimo vadovų atestavimo kainos patvirtintos 2014 m. gruodžio 31 d. SPSC įsakymu Nr. B-14-029.

SPSC yra vienintelė Lietuvoje aplinkos ministro paskirtoji organizacija, kuri vykdo pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimą. Įmonė taip pat registruoja atestuotus pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertus bei jų išduotus pastatų energinio naudingumo sertifikatus.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimas yra procedūra, kurios metu išklausiusiems mokymų kursus bei išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą specialistams suteikiama teisė vykdyti pastatų energinio naudingumo įvertinimą bei išduoti tai pavirtinančius dokumentus.
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainos patvirtintos 2014 m. gruodžio 30 d aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1087.

Norintiems pradėti atestaciją, reikia SPSC pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą išduoti kvalifikacijos atestatą;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Diplomo(-ų) kopiją(-as);
  • Dokumentus, patvirtinančius ne mažesnę kaip 3 m. darbo patirtį vienoje iš statybos sričių (CV, pažymos arba darbo sutartys);
  • Mokymo kursų baigimo pažymėjimą ir ne mažiau kaip 3 pastatų energinio naudingumo skaičiavimo patirtį įrodančius dokumentus;
  • Kitus kvalifikacinį pasirengimą įrodančius dokumentus, kuriuos pareiškėjas norėtų pateikti savo nuožiūra;
  • Sertifikavimo kvalifikacijos atestatą (jo papildymo ar galiojimo pratęsimo atvejais);
  • Dokumentus, įrodančius nuolatinį kvalifikacijos kėlimą pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą programą (atestato papildymo ar galiojimo pratęsimo atvejais).

Detalesnę informaciją apie pagrindinių sričių vadovų atestavimą rasite SPSC puslapyje, o architektų – Architektų rūmų puslapyje.