Informaciniai statybų vartai

Atestuoti specialistai

Statybos specialistų atestavimas ir teisės pripažinimas yra statybos inžinieriaus kvalifikacijos įvertinimo procedūra, kurios metu nustatomas jo pasirengimas vadovauti ypatingų statinių statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims bei suteikiama teisė vykdyti šią veiklą. Statybos inžinieriai, nustatyta tvarka gavę kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą, parodo, kad atitinka Aplinkos ministerijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir įgyja teisę vadovauti ypatingų statinių statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims.

Statybos inžinierių atestavimas vykdomas, įgyvendinant LR Statybos įstatymą, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu (toliau STR) STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“.

Nuo 2012-01-01 statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimą bei užsienio šalių statybos inžinierių teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ prie LR Aplinkos ministerijos (toliau SPSC), o architektų – LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2016 gruodžio 29 d. Nr. D1-945 Vilnius, Architektų rūmai.

Kaip ir inžinierių atestavimas taip pat vykdomas teritorijų planavimo vadovų atestavimas. Teritorijų planavimo vadovų atestavimas vykdomas, įgyvendinant LR Teritorijų planavimo įstatymą. Atestavimas vykdomas, vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu „Dėl teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2017 m. sausio 23 d. Nr. D1-72/ĮV-141, Vilnius.

Teritorijų planavimo vadovų atestavimas yra Pareiškėjo kvalifikacijos įvertinimo procedūra, kurios metu nustatomas jo pasirengimas vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui bei suteikiama teisė vykdyti šią veiklą.

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, teritorijų planavimo specialistų atestavimo ir teisės pripažinimo dokumentų išdavimo paslaugų įmokų dydžiai patvirtinti 2017 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-576.

SPSC yra vienintelė Lietuvoje aplinkos ministro paskirtoji organizacija, kuri vykdo pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimą. Įmonė taip pat registruoja atestuotus pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertus bei jų išduotus pastatų energinio naudingumo sertifikatus.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimas yra procedūra, kurios metu išklausiusiems mokymų kursus bei išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą specialistams suteikiama teisė vykdyti pastatų energinio naudingumo įvertinimą bei išduoti tai pavirtinančius dokumentus.
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainoraščio patvirtintos 2015 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-483.

Pareiškėjas pageidaujantis pradėti atestaciją, turi pateikti SPSC šiuos dokumentus:

  • STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nurodytos formos prašymą kvalifikacijos atestatui gauti (raštu arba elektroniniu būdu);
  • Gyvenimo (profesinės patirties, susijusios su atestuojama veiklos sritimi) aprašymą;
  • Per Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytą laikotarpį atliktų darbų, susijusių su prašyme nurodyta profesine veikla, sąrašą, kuriuos atliekant dalyvavo Pareiškėjas;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens dokumento) kopiją; vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė buvo keisti) kopiją;
  • Statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo ir jo priedėlio kopiją (Pareiškėjas, teikdamas atestavimo dokumentus, privalo turėti diplomo originalą, kuris sulyginamas su kopija). Pareiškėjo įgytas išsilavinimas turi atitikti pareigas, statinių grupes (ar statinius) ir darbo sritį (sritis), kurios jo prašyme nurodytos pagal STR 1.02.01:2017 12.3, 12.4 ir 12.5 papunkčius; Kitų valstybių (trečiųjų šalių) piliečiai ir kiti fiziniai asmenys papildomai pateikia Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kilmės šalyje įgytos kvalifikacijos vertinimo;
  • Profesinių žinių vertinimo egzamino protokolą;
  • Pareiškėjas gali savo nuožiūra pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikaciją (dokumentus apie turimą mokslinį laipsnį, kvalifikacijos kėlimą, dalyvavimą tarptautinėse programose ir kita);
  • Informacija ar dokumentus apie įvykusias statinių, kurių statybos procese dalyvavo Pareiškėjas, avarijas, kurių metu nukentėjo žmonės ar buvo sugadintas turtas.

Detalesnę informaciją apie pagrindinių sričių vadovų atestavimą rasite SPSC puslapyje, o architektų – Architektų rūmų puslapyje.