Informaciniai statybų vartai

Kelių tiesimo ir rekonstrukcijos darbų reglamentavimas

Kelio juosta

Ištrauka iš LR Kelių įstatymo:

 1. Valstybinės reikšmės kelių juostos minimalus plotis pagal kelio kategorijas yra:
  1. automagistralių ir I kategorijos kelių – 39 metrai;
  2. II kategorijos kelių – 28 metrai;
  3. III kategorijos kelių – 22 metrai;
  4. IV kategorijos kelių – 19 metrų;
  5. V kategorijos kelių – 18 metrų.
 2. Vietinės reikšmės kelių juostos minimalus plotis yra:
  1. I kategorijos kelių – 15 metrų;
  2. II kategorijos kelių – 12 metrų;
  3. III kategorijos kelių – 10 metrų.
  4.  IV kategorijos kelių – 8 metrų.
 3. Jeigu nutiestas ar tiesiamas kelias kai kuriuose ruožuose (iškasose, pylimuose) netelpa nustatyto pločio juostoje, tai šios juostos ribos nustatomos ne arčiau kaip po metrą nuo pylimo pado, iškasos ar kelio griovių išorinių kraštų.

Kelio apsaugos zona

Ištrauka iš LR Kelių įstatymo:

 1. Siekiant sudaryti saugias eismo sąlygas, nuo kelio briaunų į abi puses nustatoma kelio apsaugos zona. Jos plotis pagal kelio reikšmę yra:
  1. magistralinių kelių – po 70 metrų;
  2. krašto kelių – po 50 metrų;
  3. rajoninių kelių – po 20 metrų;
  4. vietinės reikšmės I – III kategorijos kelių – po 10 metrų.
  5. vietinės reikšmės IV kategorijos kelių – po 3 metrus.
 2. Kelio apsaugos zonas miestuose, kaimo gyvenamosiose vietovėse įstatymų nustatyta tvarka gali tikslinti Teritorijų planavimo įstatyme numatyti planavimo organizatoriai, turintys teisę tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus (bendruosius, detaliuosius, specialiuosius planus).

Darbų vykdymas keliuose ir jų apsaugos zonose

Ištrauka iš kelių priežiūros tvarkos aprašo:

 1. Dirbti įvairius darbus kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje (išskyrus žemės ūkio, melioracijos, miškų tvarkymo darbus, dirbamus nepažeidžiant kelio sankasos bei kitų kelio įrenginių) galima tik suderinus tai su žemės savininkais ir kelio savininku (valdytoju) bei gavus jų leidimą. Leidimus išduoda:
  1. žemės savininkai – kelio apsaugos zonoje dirbti įvairius darbus, objekto statytojui (užsakovui) suderinus tai su kelio savininku (valdytoju);
  2. kelio savininkas (valdytojas) – kelio juostoje dirbti visus kasybos darbus, tiesti komunikacijas, įrengti sankryžas ar nuovažas, įrengti apylankas, sodinti želdinius, vežti krovinius polaidžio metu, organizuoti sporto ar kitus masinius renginius. Punkto pakeitimai: Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31)
 2. Objekto statytojas (užsakovas), gavęs kelio savininko (valdytojo) ir žemės savininkų leidimą, teikia jį savivaldybei kartu su kitais dokumentais, nurodytais Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnyje statybos leidimui gauti. Jeigu dirbdamas įvairius darbus kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje leidimą gavęs (ar jo neturintis) juridinis ir (ar) fizinis asmuo padaro žalą keliui ar jo statiniui, jis privalo ją atlyginti. Už darbų kokybę, technologiją, saugos ir saugaus eismo reikalavimų vykdymą atsako leidimą gavęs juridinis ar fizinis asmuo. Jeigu dirbantys asmenys nesilaiko leidime nurodytų sąlygų, nevykdo saugaus eismo reikalavimų ar darbo vietoje neturi leidimo, kelio savininkas (valdytojas) arba policija gali darbus sustabdyti, o atsakingi asmenys baudžiami įstatymų nustatyta tvarka. Iškilę tarp šalių ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus jų sureguliuoti – įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Už leidime nurodytų sąlygų įvykdymą (kelio atkūrimą, aplinkos sutvarkymą, žemės rekultivavimą ir t.t.) apmoka darbus užsakę asmenys.
 4. Draudžiama vykdyti kelių perkasimo ir kitus kasybos darbus esamų kelių juostose, išskyrus jų rekonstrukcijos ar taisymo (remonto) atvejus, nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo.
 5. Įvykus kelio juostoje esančių inžinerinių tinklų avarijai, galima skubiai pradėti jų taisymo (remonto) darbus, prieš tai informavus kelio savininką (valdytoją) ir policiją.

Dėl reklamos įrengimo kelio juostoje ir kelio apsaugos zonoje

Ištrauka iš LR Kelių įstatymo:

 1. Keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose dirbti įvairius darbus be kelio savininko leidimo draudžiama. Technines eismo reguliavimo priemones suderinusios su policija įrengia kelius prižiūrinčios įmonės.
 2. Kelių apsaugos zonose leidžiama statyti statinius ar įrenginius laikantis Statybos įstatymo, atsižvelgiant į kelių plėtros perspektyvą bei saugaus eismo reikalavimus, pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytą tvarką ir suderintus projektus. Kelių apsaugos zonose rudens, žiemos ir pavasario laikotarpiais leidžiama statyti laikinus sniegą sulaikančius įrenginius.
 3. Kelių apsaugos zonose draudžiama:
  1. statyti gyvenamuosius namus, visuomeninius ir kitus pastatus, kurie nesusiję su transporto priemonių ir keleivių aptarnavimu;
  2. statyti paminklinius akcentus-simbolius, įrengti karjerus, vandens telkinius, sandėliuoti medžiagas be kelio ir žemės savininko (valdytojo) leidimo.
 4. Draudžiama įrengti išorinę reklamą keliuose, virš kelių, kelių juostose ir jų apsaugos zonose, išskyrus stendus, eismo dalyvius informuojančius apie kelio būklę. Išorinę reklamą įrengti draudžiama gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, kelti pavojų eismo dalyviams. Taip pat draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (arba) naudojančią kelio ženklų simboliką.
 5. Kelio apsaugos zonose esančius antžeminius ar požeminius inžinerinius tinklus prižiūri jų savininkai. Šie tinklai tiesiami ir rekonstruojami pagal patvirtintus projektus. Darbams atlikti būtina gauti kelio ir žemės valdytojo ar jos savininko leidimą.

Eismo ribojimas valstybinės reikšmės keliuose

Ištrauka iš LR Kelių įstatymo:

 1. Kelio savininkas Vyriausybės nustatyta tvarka gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl avarijų, stichinių nelaimių, per polaidį, esant itin karštiems orams, kai dėl to gali būti sugadintas kelias, kelio tiesimo ar taisymo (remonto), priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui.
 2. Policijos pareigūnai, įspėję kelio savininką, turi teisę keisti, apriboti ir uždrausti kelių eismą, kai tai būtina saugiam eismui užtikrinti ar eismo sąlygoms gerinti.
 3. Kelio savininkas arba valdytojas informaciją apie kelio uždarymą teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos ir besiribojančių kelių savininkams arba valdytojams.
 4. Dėl šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų ribojimų atsiradę nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.

Leidimų darbams (eismo ribojimams) atlikti išdavimo tvarka ir įkainiai

Ištrauka iš LR Susisiekimo ministro 2005-11-04 įsakymo Nr. 3-488 „Dėl mokesčio už eismo ribojimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 1. Šis Mokesčio už eismo ribojimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau vadinama – Aprašas) nustato mokesčio už eismo ribojimą magistraliniuose, krašto, rajoninės reikšmės keliuose dirbant įvairius darbus keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, rengiant įvairius masinius (pvz., sporto ir kitus) renginius, kai ribojamas ar uždaromas eismas, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarką.
 2. Mokestis už eismo ribojimą mokamas į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pagal įmokos „Mokestis už eismo ribojimą” 7850 kodą, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ (Žin., 2003, Nr. 23-982).
 3. Mokesčio už eismo ribojimą dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302) 5 priedėlyje nustatytais tarifais, atsižvelgiant į darbų pobūdį, darbų ir renginių trukmę ir kita.
 4. Mokestis už eismo ribojimą valstybinės reikšmės keliuose nemokamas:
  1. kai darbai atliekami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų;
  2. įrengiant, rekonstruojant ar taisant (remontuojant) melioracijos sistemas kelių apsaugos zonoje, kai nepažeidžiama kelio sankasa ir (ar) kiti kelio statiniai.
 5. Asmenys, norėdami magistraliniuose, krašto ar rajoninės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose atlikti įvairius darbus arba rengti renginius, dėl ko turi būti ribojamas eismas, kreipiasi į Susisiekimo ministerijos įsteigtą valstybės įmonę, kuri tą kelią valdo, naudoja ir juo disponuoja įstatymų nustatyta tvarka (toliau vadinama – kelio valdytojas).
 6. Kelio valdytojas, įsitikinęs, kad gauti Kelių priežiūros tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (Žin., 2004, Nr. 25-771), nurodyti dokumentai, leidžiantys dirbti įvairius darbus kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje bei statyti, ir vadovaudamasis Aprašo 3 punkte nustatyta tvarka, apskaičiuoja mokesčio už eismo ribojimą konkretų dydį ir, asmeniui sumokėjus šį mokestį į Aprašo 2 punkte nurodytą sąskaitą ir pateikus tai patvirtinantį dokumentą, per 2 darbo dienas išduoda leidimą riboti eismą.
 7. Kelio valdytojai, išduodami leidimą riboti eismą, ir asmenys, atliekantys įvairius darbus arba rengiantys renginius magistraliniuose, krašto ar rajoninės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, dėl ko turi būti ribojamas eismas, vadovaujasi Kelių priežiūros tvarkos 34-38 punktų reikalavimais.
 8. Asmenys turi teisę mokestį už eismo ribojimą mokėti įvairiais atsiskaitymo būdais.
 9. Kelio valdytojas kontroliuoja, ar asmenys, ribodami eismą (atlikdami įvairius darbus arba rengdami renginius) magistraliniuose, krašto ar rajoninės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, turi dokumentus, patvirtinančius apie sumokėtą mokestį, ir reikalingą leidimą.