Informaciniai statybų vartai

Kitos kontruoliuojančios organizacijos

Kitos kontruoliuojančios organizacijos*

 • Civilinės aviacijos administracija
  1. Nustato reikalavimus oro uostams, kontroliuoja skrydžių vykdymą, valdymą, civilinių orlaivių naudojimą, vykdo oro uostų, jų statinių ir įrenginių projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų bei antžeminių paslaugų teikimo priežiūrą;
  2. Derina civilinių aerodromų ir skrydžių valdymo sistemos įrenginių statybą arba rekonstrukciją;
  3. Derina statinių statybą bei rekonstrukciją aerodromų apsaugos bei aerodromų sanitarinėse apsaugos zonose;
  4. Vykdo aerodromų ir aerodromų statinių projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamais naudoti bei naudojimo specialiųjų reikalavimų valstybinę priežiūrą;
  5. Nustato esamų ir projektuojamų statinių ženklinimo būtinybę ir kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo jų ženklinimą ir techninę priežiūrą.

   

 • Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų valdytojai
  1. Dujotiekių įmonės
   1. Achema, AB
   2. ESO, AB
   3. Fortum Heat Lietuva, UAB
   4. Geros dujos, UAB
   5. Haupas, UAB
   6. Josvainiai, Agrofirma, AB
   7. Intergas, UAB
   8. Klaipėdos energija, AB
   9. Lietuvos dujų tiekimas, UAB
   10. Litgas, UAB
  2. Elektros tinklų tiekėjai
   1. Achema, AB
   2. Akmenės cementas, AB
   3. Energijos tiekimas, UAB
   4. EPSO-G, UAB
   5. ESO, AB
   6. Inter RAO Lietuva
   7. Lietuvos energija, AB
   8. Lifosa, AB
   9. Litgrid, AB
  3. Ryšio tinklų tiekėjai
   1. Baltnetos komunikacijos, UAB
   2. Balticum TV, UAB
   3. BITĖ Lietuva, UAB
   4. Cgates, UAB
   5. Infostruktūra, VĮ
   6. Init, UAB
   7. Kauno interneto sistemos, UAB
   8. Krėna, UAB
   9. Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB
   10. Plačiajuostis internetas, VĮ
   11. Tele2, UAB
   12. Telia Lietuva, AB
  4. Vandentiekio tiekimo įmonės
   1. Aukštaitijos vandenys,UAB
   2. Biržų vandenys, UAB
   3. Druskininkų vandenys, UAB
   4. Dzūkijos vandenys, UAB
   5. Elektrėnų komunalinis ūkis, UAB
   6. Jonavos vandenys, UAB
   7. Kauno vandenys, UAB
   8. Kėdainių vandenys, UAB
   9. Klaipėdos vanduo, UAB
   10. Kretingos vandenys, UAB
   11. Mažeikių vandenys, UAB
   12. Palangos vandenys, UAB
   13. Plungės vandenys, UAB
   14. Radviliškio vanduo, UAB
   15. Rokiškio vandenys, UAB
   16. Šiaulių vandenys, UAB
   17. Šilutės vandenys, UAB
   18. Sūduvos vandenys, UAB
   19. Tauragės vandenys, UAB
   20. Telšių vandenys, UAB
   21. Ukmergės vandenys, UAB
   22. Utenos vandenys, UAB
   23. Vilniaus vandenys, UAB
   24. Visagino energija, VĮ
  5. Šilumotiekių įmonės
   1. Alfa Laval, SIA filialas
   2. Anykščių šiluma, UAB
   3. Axis Technologies, UAB
   4. Birštono šiluma, UAB
   5. E energija, UAB
   6. Elektrėnų komunalinis ūkis, UAB
   7. ENG, UAB
   8. Fortum Heat Lietuva, UAB
   9. Gandras Energoefektas, UAB
   10. Ignalinos šilumos tinklai, UAB
   11. Jonavos šilumos tinklai, UAB
   12. Kaišiadorių šiluma, UAB
   13. Kauno energija, AB
   14. Klaipėdos energija, AB
   15. Komunalinių paslaugų centras, UAB
   16. Lazdijų šiluma, UAB
   17. Lietuvos techninės izoliacijos įmonių asociacija
   18. Litesko, UAB
   19. LOGSTOR, UAB
   20. Mažeikių šilumos tinklai, UAB
   21. Miesto energija, UAB
   22. Molėtų šiluma, UAB
   23. Pakruojo šiluma, UAB
   24. Panevėžio energija, AB
   25. Plungės šilumos tinklai, UAB
   26. Prienų šilumos tinklai, AB
   27. Radviliškio šiluma, UAB
   28. Raseinių šilumos tinklai, UAB
   29. Šakių šilumos tinklai, UAB
   30. Šalčininkų šilumos tinklai, UAB
   31. Šiaulių energija, AB
   32. Šilutės šilumos tinklai, UAB
   33. Širvintų šiluma, UAB
   34. Tauragės šilumos tinklai, UAB
   35. Technikos priežiūros tarnyba, Všį
   36. Ukmergės šiluma, UAB
   37. Utenos šilumos tinklai, UAB
   38. Varėnos šiluma, UAB
   39. Vilniaus energija, UAB
   40. Visagino energija, Vį
   41. Aukštaitijos vandenys, UAB

   

 • Valstybinė kultūros paveldo komisija
  1. Svarsto ir aprobuoja siūlymus kultūros paveldo vertybes paskelbti kultūros paminklais ar panaikinti jų apsaugą;
  2. Svarsto ir aprobuoja siūlymus kilnojamąsias kultūros vertybes įrašyti į Kultūros vertybių registrą ir išbraukti iš jo;
  3. Turi teisę lankyti, apžiūrėti, fiksuoti kultūros vertybes ir daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių.

   

 • Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
  1. Tvirtina kelių tiesimo ir priežiūros projektinę ir sąmatinę dokumentaciją;
  2. Organizuoja kelių tiesimo (statymo) ir taisymo (remonto) kelio statinių projektų ekspertizių atlikimą;
  3. Kontroliuoja, kad kelius tiestų ir prižiūrėtų tik asmenys, atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus;
  4. Organizuoja naujai nutiestų ir rekonstruotų kelių ir kitų statinių priėmimą – statinio pripažinimą tinkamu naudoti;
  5. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja Programos lėšų naudojimą vietiniams keliams, miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų bei pasienio keliams bei gatvėms tiesti, taisyti ir prižiūrėti.

   

 • Lietuvos geologijos tarnyba
  1. Vykdo, koordinuoja ir kontroliuoja žemės gelmių monitoringą visoje šalies teritorijoje.

   

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
  1. Pagal kompetenciją rengia ir tvirtina aplinkos kokybės normatyvus, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę, metodiškai vadovauja ir vykdo valstybinį aplinkos kokybės monitoringą;
  2. Nustato išmetamų į aplinką teršalų normas ir kontroliuoja jų laikymąsi, nustato teršalų apskaitos ir leidimų juos išmesti į aplinką išdavimo tvarką, nustatytąja tvarka išduoda šiuos leidimus;
  3. Nustato tvarką, kuria įvertinama, ar produkcija atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus, organizuoja šį darbą;
  4. Nustato gamtos išteklių naudojimo ir jų apskaitos, atkūrimo ir kontrolės tvarką, kontroliuoja, ar teisingai apskaičiuojami ir mokami mokesčiai už gamtos išteklius ir aplinkos teršimą;
  5. Vykdo įmonių (ekspertų), atliekančių ypatingos svarbos statinių projektų ekspertizę, atliktų ekspertizių išvadų kokybės valstybinę kontrolę.

   

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai
  1. Vykdo žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitų gamtos išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę;
  2. Kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
  3. Kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, teisingai apskaičiuoja mokesčius už gamtos išteklių naudojimą;
  4. Kontroliuoja teršalų išmetimo į aplinką apskaitą, tikrina, ar teisingai apskaičiuoti mokesčiai už aplinkos teršimą;
  5. Nustatytąja tvarka išduoda gamtos išteklių naudojimo bei taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus nustato taršos normatyvus ir vykdo jų laikymosi kontrolę;
  6. Vykdo teršalų išmetimo ir išleidimo nustatytų normų laikymosi, aplinkos oro, vandens, dirvožemio ir kitų aplinkos komponentų užterštumo valstybinę laboratorinę kontrolę;
  7. Kontroliuoja ūkio subjektų teršalų emisijų į aplinką ir aplinkos komponentų tyrimų kokybę;
  8. Tikrina žinybines laboratorijas;
  9. Vykdo valstybinį aplinkos monitoringą regione, koordinuoja savivaldybių ir ūkio subjektų vykdomus specialiuosius monitoringus bei kontroliuoja ūkio subjektų atliekamą monitoringą;
  10. Koordinuoja poveikio aplinkai vertinimo procesą – atlieka atranką, tvirtina poveikio aplinkai vertinimo programas regione, nagrinėja ir priima sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai privalomo vertinimo ataskaitų;
  11. Nagrinėja visuomenės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir priima motyvuotą sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje;
  12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę;
  13. Nustatytąja tvarka nagrinėja ir teikia išvadas dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių;
  14. Nustatyta tvarka derina teritorijų planavimo dokumentus;
  15. Nustatytąja tvarka išduoda sąlygas teritorijų planavimo dokumentams bei statinių projektams rengti;
  16. Nustatytąja tvarka teikia išvadas dėl statinio projekto aplinkos apsaugos dalies, kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas;
  17. Kontroliuoja potencialiai pavojingų hidrotechnikos statinių eksploataciją, derina tvenkinių eksploatacijos taisykles;
  18. Kontroliuoja saugomų teritorijų priežiūrą, vertina jų būklę, teikia pasiūlymus dėl jos gerinimo;
  19. Kontroliuoja, ar tikslingai naudojamos savivaldybių gamtos fondų lėšos;
  20. Nustatytąja tvarka kontroliuoja gamtos išteklių naudojimo apskaitą;
  21. Kontroliuoja, kaip laikomasi Miškų įstatymo, ir atlieka valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolę;
  22. Kontroliuoja miškotvarkos darbų kokybę.
   1. Alytaus raj.
   2. Kauno raj.
   3. Klaipėdos raj.
   4. Marijampolės raj.
   5. Panevėžio raj.
   6. Šiaulių raj.
   7. Utenos raj.
   8. Vilniaus raj.

   

 • Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
  1. Vykdo telekomunikacijų linijų ir įrenginių statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinę priežiūrą ir kontrolę.

   

 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
  1. Pagal kompetenciją koordinuoja veiklą, susijusią su multimodalinio transporto ir viešųjų logistikos centrų plėtra;
  2. Tvirtina susisiekimo komunikacijų statinių ir pastatų statybinių tyrinėjimų, projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamais naudoti ir naudojimo normatyvinius statinio saugos ir paskirties(susijusių su šių statinių paskirtimi ir transporto sauga) dokumentus;
  3. Koordinuoja rengiamus ir diegiamus informacinių ir ryšių technologijų projektus, informacinių ir ryšių technologijų tinklų ir sistemų sąveiką, derina Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, įstaigų prie ministerijos rengiamus informacinių ir ryšių technologijų projektus.

   

 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
  1. Visose branduolinės energetikos objektų statybos darbų vykdymo stadijose atlieka valstybinę kontrolę ir priežiūrą;
  2. Pagal savo kompetenciją vykdo sprogmenų apyvartos valstybinę kontrolę.

   

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
  1. Išduoda ar pripažįsta kvalifikacinį atestatą įmonei verstis konkrečia technine veikla, susijusia su melioracijos statinių projektavimu, melioracijos statinių ir jų projektų ekspertize (išskyrus avarinių gedimų šalinimo darbus), melioracijos statinių statyba;
  2. Pagal savo kompetenciją vykdo sprogmenų apyvartos valstybinę kontrolę;
  3. Nustato prisijungimo prie energetikos tinklų tvarką ir sąlygas, kartu su Aplinkos ministerija nagrinėja ir sprendžia klausimus, susijusius su naujų energetikos infrastruktūros objektų statyba, plėtojimu ir projektavimu, rengia ir kartu su Aplinkos ministerija tvirtina normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius energetikos infrastruktūros statinių statybos specialiuosius reikalavimus;
  4. Įstatymų nustatyta tvarka vykdo valstybinę energijos išteklių ir energijos gamybos, tiekimo, vartojimo ir energetikos įrenginių kontrolę.

   

 • Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos
  1. Koordinuoja kombinuotosios nomenklaturos, bendrojo muitu tarifo ir kitu importo ir eksporto tarifinio reguliavimo priemoniu taikymą Lietuvos Respublikoje ir tvarko Lietuvos Respublikos integruotą tarifą;
  2. Organizuoja ir kontroliuoja importo ir eksporto bei prekybos su kitomis Europos Sąjungos valstybemis narėmis statistinių duomenų rinkimą, apdorojimą ir teikimą;
  3. Organizuoja ir prireikus pats atlieka Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje veiklą vykdančių  asmenų ūkinės komercinės veiklos, jos apskaitos, finansinės atskaitomybės, susijusios su muitinės administruojamu muitu ir kitų mokesčių teisės aktų taikymų, tikrinimus;
  4. Atlieka muitinės kompetencijai priskirtų Europos Bendrijų nuosavų išteklių, nurodytų Tarybos sprendimo Nr. 2000/597/EB 2 straipsnio 1 dalies (a) punkte, kuriuos sudaro muitai už žemes ūkio produktus ir kiti mokesčiai, nustatyti prekybai su valstybėmis ne Europos Sąjungos narėmis pagal bendrąją žemes ūkio politiką, išskyrus mokesčius, numatytus Europos Sąjungos bendro cukraus rinkų organizavimo principuose, ir (b) punkte, kuriuos sudaro muitai, nustatyti prekybai su valstybėmis ne Europos Sąjungos narėmis, prognozę;
  5. Organizuoja ir vykdo muitinės priežiurą importuojamoms ir eksportuojamoms prekėms, kurioms taikomos Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos priemonės.

   

 • Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM
  1. Pagal kompetenciją vykdo žemės naudojimo ir žemės savininkų, valdytojų bei naudotojų veiklos, susijusios su teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais apribojimais, kontrolę saugomose teritorijose;
  2. Pagal kompetenciją atlieka žemės naudojimo ir Pajūrio juostos statymo nustatytų veiklos apribojimų kontrolę;
  3. Koordinuoja ir kontroliuoja įmonių, įstaigų bei organizacijų atliekamus valstybinės reikšmės geodezijos, kartografijos ir georeferencinių duomenų bazių parengimo darbus Lietuvos Respublikos teritorijai, jos kontinentiniam šelfui ir ekonominei zonai Baltijos jūroje bei darbus pagal tarptautines sutartis, tarpžinybinius ir valstybinės reikšmės fondus (iškyrus Krašto apsaugos ministerijos ir Valstybės saugumo departamento).

   

 • Radiacinės saugos centras
  1. Kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimų, ir taikyti administracinę atsakomybę už šių teisės aktų pažeidimus;
  2. Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja išduodant veiklos branduolinės energetikos objektuose licencijas bei atlieka radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę minėtuose objektuose;
  3. Pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės reglamentą prižiūri ir kontroliuoja, kaip juridiniai asmenys, turintys veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licenciją, ir kiti juridiniai ir fiziniai asmenys vykdo radiacinės saugos ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugumo užtikrinimo reikalavimus ir inicijuoja ar taiko Administracinių teisės pažeidimų kodekso ir kitų teisės aktų numatytas sankcijas už šių reikalavimų nevykdymą;
  4. Kontroliuoja įmonių, įstaigų administracijos ir personalo pasirengimą radiacinėms avarijoms ir jų pasekmėms likviduoti.

   

 • Valstybės sienos apsaugos tarnyba
  1. Dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką ir atlieka kitas įstatymų nustatytas teisėtvarkos funkcijas pasienio ruože;
  2. Užtikrina aplinkos apsaugos režimą valstybės sienos apsaugos objektuose;
  3. Užtikrindama valstybės sienos saugumą, kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytos gamybinės, ūkinės ar kitokios fizinių ar juridinių asmenų bei įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, veiklos pasienio ruože tvarkos;
  4. Kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytos laivų išplaukimo į teritorinę jūrą, jūros vidaus vandenis, pasienio vandenis bei plaukimo ir buvimo juose tvarkos;
  5. Užtikrindama valstybės sienos teisinį režimą, dalyvauja kontroliuojant, kaip pasienio ruože naudojami gamtos ištekliai;
  6. Išduoda leidimą steigti importo ir eksporto terminalą valstybės sienos apsaugos zonoje.

   

 • Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
  1. Vykdo branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės valstybinę priežiūrą;
  2. Kartu su Aplinkos ministerija tvirtina branduolinės energetikos objektų projektavimo ir statybos, statinių eksploatavimo techninius reglamentus;
  3. Pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi radiacinės apsaugos reikalavimų branduolinės energetikos objektuose;
  4. Nustatytąja tvarka išduoda juridiniams ir fiziniams asmenims licencijas (leidimus) projektuoti, statyti, rekonstruoti, eksploatuoti branduolinės energetikos objektus ir jų sistemas, atlikti saugos įvertinimo ir kitus su saugiu branduolinės energetikos objektų eksploatavimu ir branduolinių medžiagų naudojimu susijusius darbus, nustato licencijų (leidimų) galiojimo sąlygas ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi.

   

 • Valstybinė energetikos inspekcija
  1. Vykdo Lietuvos energetikos objektų, energetikos (elektros, šilumos, dujų, naudojamų kurui, bei naftos ir jos produktų) įrenginių valstybinę kontrolę,  siekiant užtikrinti patikimą, efektyvų ir saugų energijos išteklių ir energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą bei naftos ir jos produktų atsargas;
  2. Teikia išvadas įgaliotoms institucijoms dėl atestatų išdavimo ypatingų statinių (energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbams, kontroliuoja atestatų išdavimo sąlygų specialiųjų reikalavimų laikymąsi;
  3. Ūkio ministro nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą;
  4. ontroliuoja specialiųjų reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos įrenginius bei įvertina jų atitiktį ir tinkamumą naudoti;
  5. Kontroliuoja, kaip laikomasi norminiuose teisės aktuose nustatytų energijos kokybės reikalavimų;
  6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka įvertina, kaip energetikos statiniai ir kiti statiniai su energetikos inžinerinėmis sistemomis bei energetikos įrenginiais atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti energetikos objektus ir energetikos įrenginius pagal paskirtį, sudaro šių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijas, prireikus dalyvauja kitų institucijų sudarytų pripažinimo tinkamais naudoti komisijų darbe;
  7. Nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą;
  8. Kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį ir tinkamumą naudoti;
  9. Kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų energijos kokybės reikalavimų;
  10. Kontroliuoja, kaip elektros energetikos sektoriuje laikomasi elektros įrenginių patikimumo, efektyvumo ir saugos reikalavimų;
  11. Kontroliuoja energetikos hidrotechninių statinių techninės būklės įvertinimo apžiūras.

   

 • Valstybinė geležinkelio inspekcija
  1. Vykdo geležinkelių transporto eismo saugos kontrolę bei geležinkelių transporto rinkos priežiūrą ir kontrolę;
  2. Kontroliuoja, kaip asmenys laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių geležinkelio transporto eismo saugos klausimus, reikalavimų;
  3. Kontroliuoja, kaip geležinkelio įmonės (vežėjai) vykdo geležinkelių transporto ūkinės komercinės licencijuojamos veiklos sąlygas, ir atliieka geležinkelių transporto rinkos priežiūrą;
  4. Vykdo pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu priežiūrą ir kontrolę, geležinkelio įmonių (vežėjų) veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, kontrolę.

   

 • Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
  1. Išduoda leidimus važiuoti keliais didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis ar sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis ir Lietuvos Respublikos keliuose kontroliuoja leidimų važiuoti keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje registruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis turėjimą;
  2. Kaupia ir analizuoja įmonių ataskaitas apie pavojingų krovinių vežimą, avarijas, įvykius ar didelius pažeidimus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir(ar) iškrovimu, perkrovimu bei sandėliavimu, tvarko įmonėse dirbančių pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų apskaitą.

   

 • Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
  1. Išduoda, sustabdo, panaikina energijos perdavimo, skirstymo, laikymo, tiekimo licencijas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas licencijavimo taisykles;
  2. Kontroliuoja energetikos įmonių licencijuojamą veiklą;
  3. Kontroliuoja valstybės reguliuojamų kainų ir tarifų taikymą.

   

 • Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
  1. Maisto ir pašarų tvarkymo įmonių (iš jų – muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų (laikinojo saugojimo sandėlių) higienos ir veterinarijos reikalavimų laikymąsi, tvarkymo procesus, įmonių savikontrolės sistemų funkcionavimą;
  2. Higienos reikalavimų, nustatytų asmenims, kurie vykdydami pareigas tiesiogiai ar netiesiogiai liečia maistą, laikymąsi;
  3. Gaminių, kurie liečiasi su maistu, naudojimą, maistui tvarkyti, patalpoms ir įrenginiams valyti ir taisyti naudojamas priemones, medžiagas ir įrenginius;
  4. Veterinarinių vaistų, kitų veterinarinių preparatų, pašarų ir pašarų priedų gamybą, prekybą ir naudojimą;
  5. Draudimų ir reikalavimų įgyvendinimą maisto saugos, kokybės ir su maistu susijusių paslaugų srityje.

   

 • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
  1. Rengia saugomų teritorijų tvarkymo tikslines programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  2. Kontroliuoja saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo užtikrinimą, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės būklę susitarus tam pasitelkdama kitus ministerijos struktūrinius bei regioninius padalinius;
  3. Pagal kompetenciją nagrinėja ūkinės veiklos projektus saugomose teritorijose ir nustatyta tvarka teikia išvadas.

   

 • Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija
  1. Organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą, reikalavimų įgyvendinimą, priežiūrą ir kontrolę vidaus vandenų transporte ir keliuose;
  2. Vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą, įgyvendinimo valstybinę kontrolę.

   

 • Viešųjų pirkimų tarnyba
  1. Kontroliuoja, kaip atliekant viešuosius pirkimus laikomasi Įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų, atlieka šių teisės aktų pažeidimų prevenciją, vertina tiekėjų kreipimusis dėl perkančiųjų organizacijų pirkimo dokumentuose nurodytų pirkimo sąlygų.

   

 • Vietos savivaldos institucijos
  1. Derina dokumentus, reglamentuojančius žemės gelmių naudojimą ir apsaugą;
  2. Teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas;
  3. Statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinių reikalavimų nustatymas statinio projektavimo sąlygų sąvade įstatymų nustatyta tvarka;
  4. Kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga;
  5. Statinių naudojimo priežiūra, statinio projektavimo sąlygų sąvado bei statybos leidimų išdavimas įstatymų nustatyta tvarka;
  6. Leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;
  7. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra;
  8. Pagal kompetenciją tvirtina sanitarijos ir higienos taisykles, už kurių pažeidimus taikoma administracinė atsakomybė;
  9. Organizuoja savivaldybės tarybos patvirtintų sanitarijos ir higienos taisyklių laikymosi kontrolę savivaldybės teritorijoje;
  10. Privalo reikalauti, kad išduodant leidimą statyti, užbaigtuose statiniuose būtų atliktos ekspertizės ir nustatyta, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai;
  11. Tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
  12. Teikia nekilnojamojo kultūros paveldo valdytojams šio įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;
  13. Steigia ir prižiūri savivaldybės įsteigtus kultūrinius draustinius, kontroliuoja, kaip tokiuose draustiniuose naudojama žemė, taip pat žemės savininkų, valdytojų ir naudotojų veiklą, susijusią su teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais apribojimais, organizuoja paveldotvarkos planų rengimą;
  14. Kontroliuoja, kaip vykdomos civilinės saugos užduotys, kaip laikomasi ūkio subjektuose Civilinės saugos įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų;
  15. Kontroliuoja savivaldybės ūkio subjektų civilinės saugos būklę ir teikia jiems metodinę pagalbą;
  16. Taiko ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės ir kitų įstatymų nuostatų pažeidimus;
  17. Išduoda kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugos teikimo pažymėjimus bei kontroliuoja šių paslaugų teikimo reikalavimų vykdymą;
  18. Prižiūri ir užtikrina, kad viešojo vandens tiekimo skirstomieji tinklai ir įrenginiai būtų miesto bendrojo naudojimo teritorijose;
  19. Tikrina ar žemės ūkio produkcijos pirkėjai, laikydamiesi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, sudaro rašytines žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis, apskaičiuoja komercinio kredito palūkanas bei pavėluoto mokėjimo palūkanas ir atsiskaito su produkcijos pardavėjais;
  20. Kontroliuoja kaip laikomasi išorinės reklamos įrengimo taisyklių.
   1. Akmenės raj. sav.
   2. Alytaus m. sav.
   3. Alytaus raj. sav.
   4. Anykščių raj. sav.
   5. Birštono m. sav.
   6. Biržų raj. sav.
   7. Druskininkų m. sav.
   8. Elektrėnų m. sav.
   9. Ignalinos raj. sav.
   10. Jonavos raj. sav.
   11. Joniškio raj. sav.
   12. Jurbarko raj.. sav.
   13. Kaišiadorių raj. sav.
   14. Kalvarijų m. sav.
   15. Kauno m. sav.
   16. Kauno raj. sav.
   17. Kazlų Rūdos m. sav.
   18. Kelmės raj. sav.
   19. Kėdainių raj. sav.
   20. Klaipėdos m. sav.
   21. Klaipėdos raj. sav.
   22. Kretingos raj. sav.
   23. Kupiškio raj. sav.
   24. Lazdijų raj. sav.
   25. Marijampolės m. sav.
   26. Mažeikių raj. sav.
   27. Molėtų raj. sav.
   28. Neringos m. sav.
   29. Pagėgių m. sav.
   30. Pakruojo raj. sav.
   31. Palangos m. sav.
   32. Panevėžio m. sav.
   33. Panevėžio raj. sav.
   34. Pasvalio raj. sav.
   35. Plungės raj. sav.
   36. Prienų raj. sav.
   37. Radviliškio raj. sav.
   38. Raseinių raj. sav.
   39. Rietavo m. sav.
   40. Rokiškio raj. sav.
   41. Skuodo raj. sav.
   42. Šakių raj. sav.
   43. Šalčininkų raj. sav.
   44. Šiaulių m. sav.
   45. Šiaulių raj. sav.
   46. Šilalės raj. sav.
   47. Šilutės raj. sav.
   48. Širvintų raj. sav.
   49. Švenčionių raj. sav.
   50. Tauragės raj. sav.
   51. Telšių raj. sav.
   52. Trakų raj. sav.
   53. Ukmergės raj. sav.
   54. Utenos raj. sav.
   55. Varėnos raj. sav.
   56. Vilkaviškio raj. sav.
   57. Vilniaus m. sav.
   58. Vilniaus raj. sav.
   59. Visagino m. sav.
   60. Zarasų raj. sav.

*Pagrindinis informacijos šaltinis: mokslo tiriamojo darbo „Administracinė našta verslui, verslo teisinio reglamento supaprastinimo galimybės“ ataskaita.