Informaciniai statybų vartai

Priešgaisrinė sauga statybose

Šių dienų statybose (statant, renovuojant ar griaunant pastatus) viena jautriausių temų priešgaisrinė sauga. Viešoje erdvėje vis dažniau pasirodant informacijai apie įvairius tyčia ar netyčia sukeltus gaisrus, visuomenėje šia tema imama spekuliuoti ir raginama griežtinti priešgaisrinės saugos reikalavimus. Tačiau pagrįstai kyla klausimas kur slypi problema – ar reikalavimų griežtume ar jų įgyvendinime. Statybų bei priešgaisrinės saugos ekspertai sutaria: šiuo metu esantis gaisrinės saugos norminis reguliavimas yra geras.

Pažymėtina, kad vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 1-u priedu Statytojas su prašymu gauti statybos leidimą, privalo pateikti projektą su aiškiu gaisrinė saugos aprašu. Šioje projekto vienoje dalyje turi būti aprašytos gaisrinės saugos priemonės, kurių privaloma laikytis statybos procese.

Už priešgaisrinę saugą statybų objekte atsakingas generalinis rangovas. Jis privalo:

  • organizuoti darbuotojų instruktavimą, mokymą, atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais;
  • paskirti asmenis, atsakingus už darbo barų priešgaisrinę būklę;
  • aprūpinti objektą gaisro gesinimo priemonėmis ir garantuoti, kad jos būtų efektyviai naudojamos gaisrui gesinti.

Pirminės gaisro gesinimo priemonės

Viena iš pagrindinių pirminio gaisro gesinimo priemonių – gesintuvai. Populiariausi yra miltelių, vandens putų ir dujų (angliarūgšties) gesintuvai.

Miltelių gesintuvai pripildyti ABC, BC ir D rūšies milteliais. Nuo miltelių rūšies priklauso kokios klasės gaisrus galima gesinti.

Vandens putų gesintuvuose putos išgaunamos, kai vandens ir putokšlio mišinys teka per difuzorių. Jų trūkumas – negalima gesinti veikiančių elektros įrenginių.

Angliarūgšties gesintuvuose yra suslėgtų dujų, kurios išsiverždamos pro difuzorių smarkiai plečiasi ir atšąla.

Be gesintuvų pirminėms gaisro gesinimo priemonėms priskiriama: vanduo, smėlis, juodžemis, gesinimo audiniai.

Gaisrinės saugos specialistų žinių tikrinimas

Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles galima rasti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įsakyme. Šių taisyklių įgyvendinimui yra atliekamas specialistų vertinimas.

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija kartu su Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija vertina gaisrinės saugos specialistų profesines žinias, vadovaujantis Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos, projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programas, kurių žymenys E-146-15-LGSA/PDPA/PEGSIA irE-147-15-LGSA/PDPA/PEGSIA, patvirtinta Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymu 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. D1-182 (TAR, 2016-03-14, Nr. 4655) „Dėl Gaisrinės saugos asociacijos ir Priešgaisrinės darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“. Lietuvos gaisrinės saugos asociacija įgaliota tikrinti ir vertinti profesines žinias gaisrinės saugos:

  • Ypatingo statinio projekto dalies vadovams;
  • Ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams;
  • Ypatingo statinio projekto dalies ekspertizės vadovams;
  • Ypatingo statinio dalies ekspertizės vadovams.

Atestavimo tvarka vykdoma pagal statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 reikalavimus.

Detalesnė informacija apie vertinimus pateikiama Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos puslapyje.