Informaciniai statybų vartai

Statybas kontroliuojančios institucijos

Kontroliuojanti institucija – valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga, organizacija arba institucija, taip pat viešoji įstaiga, kuriai Lietuvos Respublikos įstatymais yra suteikta įgaliojimų atlikti verslo (ūkio) subjektų kontrolę arba kuriai atitinkama institucija įstatymų nustatyta tvarka perdavė (delegavo) nuolatinai ar laikinai vykdyti visus ar dalį jam suteiktų administracinių verslo (ūkio) subjektų kontrolės įgaliojimų.

Statybas kontroliuojančios institucijos

 • Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

  pagal priskirtą kompetenciją vykdo nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų prevenciją ir kontrolę įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo.

 • Valstybinė mokesčių inspekcija

  kontroliuoja, kad mokesčiai būtų teisingai apskaičiuoti, laiku sumokėti ir deklaruoti.

 • Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

  tikrina, ar teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai atitinka planavimo sąlygas, ar atliktos visos teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo procedūros ir sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus.

 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
  1. kontroliuoja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos veiklą;
  2. organizuoja ir vykdo valstybinę priešgaisrinę priežiūrą;
  3. rengia ir tvarko valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą;
  4. atlieka ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamų veikų, nustatytų atliekant tiesiogines funkcijas;
  5. imasi priemonių pažeidimų priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje priežastims ir sąlygoms šalinti, kontroliuoja, kaip šios priemonės vykdomos;
  6. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka licencijuoja priešgaisrinės įrangos gamybą ir jos techninę priežiūrą;
  7. kontroliuoja darbo aplinkos kontrolės sistemų ar prietaisų įrengimą, avarijų prevencijos ir likvidavimo planų įmonėse, kuriose gaminamos ir (ar) naudojamos pavojingos cheminės medžiagos, įgyvendinimą;
  8. nustato minimalius priešgaisrinės saugos mokymo programų, pagal kurias įmonėse, įstaigose ir organizacijose mokomi valstybės tarnautojai ir darbuotojai, reikalavimus.
  1. pagal savo kompetenciją vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę sveikatos priežiūros, švietimo, globos ir rūpybos įstaigose, taip pat kitose visuomenės sveikatos priežiūros srityse, kuriose visuomenės sveikatos saugos kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, ir analizuoja visuomenės sveikatos saugą, vykdydama visuomenės sveikatos saugos stebėseną (monitoringą), atlikdama įvertinimą, rengdama pasiūlymus dėl visuomenės sveikatos saugos gerinimo ir atitinkamas metodikas;
  2. užtikrina, kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) nustatytų, apibūdintų ir įvertintų galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį sveikatai.
 • Statybos produkcijos sertifikavimo centras
  1. organizuoja ir tvarko ypatingų statinių statybos rangovų, statinių projektų ekspertizės, statinių ekspertizės rangovų įmonių atestavimą, atlieka juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimų procedūras vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu (toliau STR) STR 1.02.07:2012 (Valstybės žinios’2012 Nr.03);
  2. tikrina, kad sertifikavimo atveju gaminys atitiktų visus normatyvinio dokumento reikalavimus ir papildomus privalomuosius, jeigu tokie yra nustatyti;
  3. vykdo lauko sąlygomis naudojamos įrangos atitikties įvertinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. gegužės 8 d. direktyvą 2000/14/EEC “Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo” (Informaciniai pranešimai, 2004 m., Nr. 101);
  4. atlieka mineralinių užpildų, rišamųjų medžiagų, betonų ir skiedinių, plytų, blokelių ir kitų gaminių atitvaroms, termoizoliacinių medžiagų ir gaminių, betoninių ir gelžbetoninių gaminių, langų ir durų, medienos gaminių, stiklo ir gaminių iš stiklo, stogo dangų ir gaminių, grindų, sienų ir lubų dangų, hidroizoliacinių medžiagų ir gaminių, sandarinančių medžiagų ir klijų, dažų, lakų, glaistų, antiseptikų ir antipirenų, šildymo, vandentiekio ir vėdinimo įrenginių, kitų medžiagų ir gaminių sertifikavimą reguliuojamoje ir nereguliuojamoje srityse.
 • Kitos kontroliuojančios organizacijos