Informaciniai statybų vartai

Statybos leidimai ir valstybinė priežiūra

Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „InfoStatyba“

Planuojantiems pradėti statybas ar jau pastatyto statinio užbaigimo įforminimą, būtina naudotis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ .  Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR Aplinkos ministerijos administruoja  IS „Infostatyba“, kurios pagalba „vieno langelio“ principu vartotojams teikiamos elektronines paslaugos.  Fiziniai ir juridiniai asmenys dažnai naudojasi sudaryta galimybe, prisijungus prie IS „Infostatyba“  nuotoliniu būdu pateikti prašymus dėl su statyba susijusių dokumentų išdavimo bei stebėti jų nagrinėjimo eigą.

Paslaugos

Šiuo metu IS „Infostatyba“ įdiegta 18 naujų paslaugų ir nuotoliniu būdu galima pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymo išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo raštu pritarti statinio projektui pateikimas ir šio pritarimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo perregistruoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimas ir leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo pratęsti leidimo statyti naują / rekonstruoti statinį galiojimo terminą pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti leidimą tęsti sustabdytą statybą pateikimas ir leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti leidimą statyti naują statinį pajūrio juostoje pateikimas ir leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinį(-ius) pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Pranešimo apie rangovo, pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą teikimas ir informavimo apie pranešimo registravimą arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimas ir akto išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo patvirtinti/užregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą pateikimas ir deklaracijos patvirtinimas / registravimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto pateikimas ir šios pažymos išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti pažymą apie statinio nugriovimą pateikimas ir šios pažymos išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą pateikimas ir šio pratęsimo patvirtinimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo leisti atlikti statinio konservavimo darbus pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti prisijungimo sąlygas pateikimas ir jų išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus  pateikimas ir jų išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Pranešimo apie galbūt savavališką statybą pateikimas ir informavimo apie pranešimą pateikimas;
 • Statytojų informavimas apie atestuotų asmenų, susijusių su statyba, veiklą.

Dokumentai leidimui gauti

Leidimui statyti naują statinį gauti bendruoju atveju pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
 3. Statybos projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė yra privaloma);
 4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
 5. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;
 6. Jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.

Rašytiniam pritarimui statinio projektui gauti be aukščiau paminėtų dokumentų dar turi būti pateikiami šie dokumentai:

 1. Statinio kadastro duomenų byla (išskyrus statinių griovimo atvejus);
 2. Statinio bendraturčių sutikimas;
 3. Jeigu statinius numatoma statyti ar rekonstruoti statytojo (užsakovo) nevaldomame nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą Šiuo metu IS „Infostatyba“ įdiegta 12 paslaugų – nuotoliniu būdu galima pateikti šiuos (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis (sutikimas) su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
 4. Dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį;
 5. Kapitalinio remonto projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ji yra privaloma).

Prašymas ir kiti dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“. Sistema perduoda informaciją ir pagal kompetenciją projektą tikrina statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymo Nr. D1-878, (toliau – Reglamentas) 9 priedo 1, 3, 4, 5 ir 17 punktuose nurodyti subjektai. Projekto patikrinimo procedūros atliekamos analogiškos, nurodytoms Reglamento IV skyriuje procedūroms.

Paprastai, įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas per 3 darbo dienas, patikrina:

 • ar projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais projekto vadovo ir projekto dalių vadovų parašais;
 • ar pateikti visi privalomi pateikti dokumentai;
 • ar dokumentai suformuoti pagal Reglamento reikalavimus;
 • ar prašyme nurodytas statytojas (užsakovas) turi teisę būti statytoju ir
 • ar prašyme nurodyti visi naujai statomų pastatų rodikliai.

Jei trūksta informacijos, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“. Jei įvykdyti nurodyti reikalavimai, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ užregistruoja prašymą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas joje paskelbia subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie privalo pagal nurodytą kompetenciją patikrinti projekto atitiktį Statybos įstatyme nustatytiems reikalavimams. Per nustatytą projekto patikrinimo terminą (įskaitant termino pratęsimą) subjektui nepateikus savo sprendimo (pritarimo ar nepritarimo projektui), laikoma, kad projektui subjektas pritaria. Jei projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai (įskaitant ir savivaldybės administraciją), savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas yra išduodamas, paskelbia IS „Infostatyba“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto patikrinimo termino pabaigos (įskaitant termino pratęsimą); apie tai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu.

Terminai

Statybą leidžiantis dokumentas statiniui išduodamas per:

 • 45 darbo dienas – leidimas statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį.
 • 30 darbo dienų – leidimas statyti naują ar rekonstruoti eypatingą statinį, rašytinis pritarimas ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui.
 • 15 darbo dienų – kitais, negu nurodytais, atvejais.
 • 10 darbo dienų – leidimas tęsti sustabdytą statybą.

Primename, kad asmuo, norėdamas naudotis IS „Infostatyba“ išorine svetaine, turi būti komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojas arba turėti asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo. Jungiantis prie šios svetainės, reikia autentifikuotis per Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt. Naudojantis elektroninėmis paslaugomis, prašymas ir kiti dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu (internetu). Pridedamas projektas turi būti pasirašytas projektą privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais. Projekto ir kitų dokumentų popierinio varianto šiuo atveju savivaldybės administracijai pateikti nereikia.

Daugiau informacijos IS „Infostatyba“ naudotojams yra šios sistemos išorinės svetainės naudotojo vadove, vaizdo instrukcijose ir skiltyje „Pagalba“.