Informaciniai statybų vartai

Darbų sauga

Statybų rangovai organizuodami darbų saugą statybvietėse vadovaujasi Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinės darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“.

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje nustato būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus atliekant statybos darbus. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai yra neatsiejama taisyklių dalis.

Darbdaviai, vykdydami statybos darbus ir rengdami įmonės norminius dokumentus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostataisSaugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, šiomis Taisyklėmis ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Taisyklės neapriboja darbdavių teises priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius geresnę bei efektyvesnę darbuotojų saugą ir sveikatą.

Dar­buo­to­jų sau­gai ir svei­ka­tai la­bai pa­vo­jin­gų dar­bų sta­tyb­vie­tėse sąrašas

 1. Dar­bai, ke­lian­tys dar­buo­to­jams užgriu­vi­mo, sken­dimo ar­ba kri­ti­mo pa­vo­jų, ku­rio ri­zi­ka pa­di­dėja dėl sta­ty­bos po­būdžio, dar­bo me­to­dų ar­ba ap­lin­kos są­ly­gų dar­bo vie­to­je ar­ba sta­tyb­vie­tėje.
 2. Dar­bai, ku­rie dėl nau­do­ja­mų che­mi­nių ir bio­lo­gi­nių medžia­gų ke­lia dar­buo­to­jų sau­gai ir svei­ka­tai ypa­tin­gą pa­vo­jų ar­ba juos dir­bant tei­sės ak­tais nu­sta­ty­ti pri­va­lo­mi sveika­tos tik­ri­ni­mai.
 3. Dar­bai su jo­ni­zuo­jan­čio­sios spin­du­liuo­tės šal­ti­niais, kuriuos vyk­dant tei­sės ak­tais nu­sta­ty­ta kon­tro­lė ir priežiūra.
 4. Dar­bai ar­ti aukštos įtam­pos tin­klų (lai­dų).
 5. Dar­bai, kai gre­sia pa­vo­jus nu­skęs­ti.
 6. Šuli­nių ir tu­ne­lių sta­ty­ba, požemi­niai žemės dar­bai.
 7. Dar­bai po van­de­niu nau­do­jant na­ro reik­me­nis.
 8. Dar­bai ke­so­nuo­se ir ba­ro ka­me­ro­se.
 9. Dar­bai nau­do­jant spro­giąsias medžia­gas.
 10. Su­ren­ka­mųjų sun­kių ele­men­tų mon­ta­vi­mas ir ar­dymas.

Darboviečių įrengimo nuostatai

Sta­ty­bos aikš­te­lė­se (sta­tyb­vie­tė­se) dar­buo­to­jai vei­kia­mi ypač di­de­lės ri­zi­kos, nes dar­bo są­ly­gos nuo­lat kei­čia­si, nau­do­ja­mos įvai­rios sta­ty­bi­nės ma­ši­nos bei įren­gi­niai ir dir­ba įvai­rių pro­fe­si­jų įvai­raus pro­fe­si­nio pa­si­ruo­ši­mo dar­buo­to­jai. Dar­bo vie­ta ga­li bū­ti ne­pa­to­gi, ne­sau­gi, vei­kia­ma ne­pa­lan­kių me­te­o­ro­lo­gi­nių są­ly­gų. To­dėl vie­nas pa­grin­di­nių darb­da­vių už­da­vi­nių yra įgy­ven­din­ti bū­ti­nas dar­bų or­ga­ni­za­vi­mo prie­mo­nes dėl pa­vo­jų sta­tyb­vie­tėse pa­ša­li­ni­mo iki dar­bų pra­džios, už­tik­rin­ti sau­gią ir svei­ką dar­bo ap­lin­ką. Dar­buo­to­jų pa­rei­ga – dar­bus vyk­dy­ti pa­gal nu­ma­ty­tą tech­no­lo­gi­ją, tei­sin­gai nau­do­jant ko­lek­ty­vi­nes ir as­me­ni­nes ap­sau­gi­nes prie­mo­nes ir dar­bo įren­gi­nius. Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja (to­liau teks­teVDI), vyk­dy­da­ma dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos nor­mi­nių tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mo kon­tro­lę, ypa­tin­gą dėme­sį ski­ria ­šiems klau­si­mams. At­si­žvel­giant į aukš­tą trau­ma­tiz­mo sta­ty­bo­se, ypač dėl kri­ti­mų iš aukščio, ly­gį VDI nuo 1999 me­tų vyk­do il­ga­lai­kę ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dėl kri­ti­mo iš aukščio pre­ven­ci­jos pro­gra­mą. Pa­grin­di­nė ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų sta­ty­bo­je prie­žas­tis – dar­buo­to­jų kri­ti­mas iš aukščio (28%). Dėl kri­ti­mų iš aukščio įvy­ko 19% leng­vų, 46% sun­kių ir 26% mir­ti­nų ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų.

Sie­kiant pa­dė­ti sta­ty­bos da­ly­viams tin­ka­mai įgy­ven­din­ti Dar­bo­vie­čių įrengi­mo sta­tyb­vie­tėse nuo­sta­tus, pa­reng­tus pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vą 92/57/EEC, reng­ti ir įgy­ven­din­ti prie­mo­nes, ati­tin­kan­čias nuo­sta­tų rei­ka­la­vi­mus, ben­dra­dar­biau­jant su Da­ni­jos spe­cia­lis­tais, pa­reng­tas šis specialus nuostatų leidinys Lietuvos statybų organizatoriams. Ja­me pa­tei­kia­mi Da­ni­jo­je taikomi reikalavimai ir re­ko­men­da­ci­jos apie sau­gius ir dar­buo­to­jų svei­ka­tą sau­go­jan­čius dar­bo me­to­dus ir ki­tas darbuo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos prie­mo­nes.

Reikia pažymėti, Valstybinė darbo inspekcija parengdama Darboviečių įrengimo nuostatus pasinaudojo sukaupta statistika apie visas Lietuvos statybose situacijas dėl ko įvyksta nelaimingi atsitikimai.

Tiriant nelaimingus atsitikimus, įmonėse nerandama dokumentų

Pastebėtina, kad dažnai įmonės taupydamos lėšas neįsteigia savo organizacijoje darbuotojo etato, kuris paruoštų pagrindinius vidinius bendrovės dokumentus, užtikrinančius atsakomybių paskirstymą kolektyve.

Patikrinimo metu dažnai nerandama:

 • darbo tvarkos taisykles;
 • darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos modulio;
 • nelaimingų atsitikimų prevencijos, organizuojant statybos, remonto bei kitus pavojingus darbus taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatų;
 • darbuotojo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, pareiginiai nuostatų;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų;
 • gaisrinės saugos instrukcijų;
 • darbuotojų pareiginių nuostatų;
 • kontingento sąrašo dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų;
 • darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis taisyklių;
 • kolektyvinės sutarties;
 • evakuacinių planų;
 • transporto judėjimo teritorijoje schemos;
 • kopėčių, pastolių tikrinimo žurnalo;
 • darbo įrenginių naudojimo instrukcijų.

Kylant klausimams dėl darbų saugos statybvietėse, visada rekomenduotina konsultuotis su regioniniais darbų saugos inspekcijų specialistais arba ieškoti atsakymo internetinėje Valstybinės darbo inspekcijos svetainėje.